شهادت حضرت قاسم علیه السلام - 1388

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت قاسم علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1431 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه - 1388

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه که در دهه آخر صفر سال 1431 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.