روانخوانی نسخه های مخالف تعزیه طفلان مسلم علیه السلام - 1401

آموزش روانخوانی نسخه های مخالف تعزیه طفلان مسلم علیه السلام

سی و چهار - شهادت امام حسین علیه السلام - 1401

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت امام حسین علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 28/صفر/1444 مصادف با شهریور ماه 1401/07/03 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السام قودجان برگزار گردیده است.

سی و دو - شهادت حضرت عباس علیه السلام - 1401

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت عباس علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 27/صفر/1444 مصادف با شهریور ماه 1401/07/02 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

بیست و هفت - شهادت امام موسی کاظم - 1401

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت امام موسی کاظم علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 24/صفر/1444 مصادف با شهریور ماه 1401/06/30 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

بیست و چهار - شهادت دو طفلان حضرت مسلم - 1401

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت دوطفلان حضرت مسلم علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 23/صفر/1444 مصادف با شهریور ماه 1401/06/29 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.