شهادت دو طفلان حضرت مسلم - حسن بیگی - 1393

شهادت دو طفلان حضرت مسلم - حسن بیگی

شهادت دو طفلان حضرت مسلم - حسن بیگی - 1393

شهادت دو طفلان حضرت مسلم - حسن بیگی

چهل و شش - شهادت جناب حر - 1393

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت جناب حر که در دهه آخر صفر سال 1436 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.