شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام - 1385

شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام

شهادت حضرت قاسم علیه السلام - 1385

مراسم سنتی شبیه خوانی وفات شهادت حضرت قاسم علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1428 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت حضرت حمزه علیه السلام - 1385

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت حمزه علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1428 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت حضرت عباس علیه السلام - 1385

مراسم سنتی شبیه خوانی وفات شهادت حضرت عباس علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1428 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت امام صادق علیه السلام - 1385

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت امام صادق علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1428 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.