شهادت حضرت عباس علیه السلام - منزل استاد خاتمی - 1374

شهادت حضرت عباس علیه السلام - منزل استاد خاتمی

شهادت دو طفلان حضرت مسلم - دوربین 2 - 1374

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت دوطفلان حضرت مسلم علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1416 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

دیدار ذاکرین با آیت الله خوانساری - 1374

دیدار ذاکرین با آیت الله خوانساری