جنگ صفین - 1389

مراسم سنتی شبیه خوانی جنگ صفین که در دهه آخر صفر سال 1432 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت  امام سجاد علیه السلام - 1389

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت امام سجاد علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1432 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت امام حسن علیه السلام - 1389

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1432 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت حضرت علی علیه السلام - 1389

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت علی علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1432 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.