شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه - 1371

شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه منزل حاج احمد حاج علی

شهادت حضرت مسلم - 1371

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت مسلم علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1413 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

بازار شام و ورود اسرا - 1371

مراسم سنتی شبیه خوانی بازارشام و ورود اسرا که در دهه آخر صفر سال 1413 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت امام رضا علیه السلام - 1371

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت امام رضا علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1413 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.