شهادت امام موسی کاظم علیه السلام - 1391

شهادت امام موسی کاظم علیه السلام

به آتش انداختن حضرت ابراهیم علیه السلام - 1391

به آتش انداختن حضرت ابراهیم علیه السلام 

شهادت امام حسن علیه السلام - 1391

شهادت امام حسن علیه السلام    

شهادت دو طفلان حضرت مسلم - حجازی - 1391

شهادت دو طفلان حضرت مسلم - حجازی