شهادت حضرت قاسم علیه السلام (صوتی) - 1402

مراسم شهادت حضرت قاسم علیه السلام که در سال 1402 در روستای دماب اجرا شده است را به صورت صوتی گوش دهید.  

شهادت حضرت عباس علیه السلام - 1397

مراسم شهادت حضرت عباس علیه السلام که در سال 1397 در روستای دماب اجرا شده است.

شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام - 1402

مراسم شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام که در سال 1402 در روستای گلدره اجرا شده است به زودی به صورت کامل در این سایت قرار میگیرد.

شهادت حضرت قاسم علیه السلام - 1402

مراسم شهادت حضرت قاسم علیه السلام که در سال 1402 در روستای دماب اجرا شده است.

شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام - 1402

مراسم شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام که در سال 1402 در روستای دماب اجرا شده است.