شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه - 1372

شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه که درسال 1372 در بیت فقیه اهل بیت حضرت استاد حاج سید مرتضی خاتمی خوانساری برگزار گردید.

شهادت حضرت مسلم - 1372

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت مسلم علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1414 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام - 1372

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1414 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.