شهادت حضرت عباس (ع) جوی آباد - 1395

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت عباس علیه السلام که در سال 1395 در حسینیه بیت الزهرا(س) جوی آباد اصفهان برگزار گردیده است. ذاکرین: امیرصفری/ حاج محمد رضایی/حسن برکتی پور/سیدحسن گل خطمی/حاج محسن گیوه کش/استاد اسماعیل‌محمدی/ حاج حسن برکتی/ رسول تقی زاده موزیک: مجیدمعنوی زاده

بازار شام و ورود اسرا - 1395

مراسم سنتی شبیه خوانی بازارشام و ورود اسرا که در دهه آخر صفر سال 1438 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت امام حسن علیه السلام - 1395

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1438 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت امام موسی کاظم علیه السلام - 1395

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت امام موسی کاظم علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1438 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت جناب حر - 1395

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت جناب حر که در دهه آخر صفر سال 1438 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.