شهادت حضرت عباس علیه السلام - باغفیض - 1374

شهادت حضرت عباس علیه السلام - باغفیض

شهادت دو طفلان حضرت مسلم - جلنگدر - 1374

شهادت دو طفلان حضرت مسلم - جلنگدر

شهادت حضرت عباس علیه السلام - 1370

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت عباس علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1412 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.