شهادت  امام سجاد علیه السلام - 1389

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت امام سجاد علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1432 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت حضرت حمزه علیه السلام - 1385

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت حمزه علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1428 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت میثم تمار - 1395

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت میثم تمار که در دهه آخر صفر سال 1438 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

عقیل - 1396

مراسم سنتی شبیه خوانی عقیل که در دهه آخر صفر سال 1439 مصادف با شهریور ماه 1396/08/20 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

تعزیه‌های غریب