سه - شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام - 1402

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 25/صفر/1445 مصادف با شهریور ماه 1402/06/20 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت حضرت عباس علیه السلام - 1395

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت عباس علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1438 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام - 1385

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام علیه که در دهه آخر صفر سال 1428 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

حضرت علی اکبر - 1402

فایل صوتی تعزیه حضرت علی اکبر علیه السلام - حسینه قودجان 1402

پربازدیدها