سه - شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام - 1402

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 25/صفر/1445 مصادف با شهریور ماه 1402/06/20 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت امام رضا علیه السلام - 1395

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1438 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت جناب حر - 1389

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت جناب حر که در دهه آخر صفر سال 1432 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شهادت میثم تمار - 1395

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت میثم تمار که در دهه آخر صفر سال 1438 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

پربازدیدها