شهادت حضرت علی علیه السلام  -صوتی - 1388

شهادت حضرت علی علیه السلام  -صوتی

حضرت فاطمه صغری سلام الله علیها - 1402

تعزیه حضرت فاطمه صغری سلام الله علیها-حسینه قودجان-1402

حضرت مسلم علیه السلام - 1402

تعزیه شهادت حضرت مسلم علیه السلام - حسینیه قودجان 1402

شهادت پیامبر - 1402

تعزیه صوتی شهادت پیامبر - حسینیه قودجان 1402

جناب حر - 1402

تعزیه صوتی جناب حر -حسینیه قودجان - 1402

تعزیه صوتی