شهادت امام حسن علیه السلام - 1397

مراسم شهادت امام حسن علیه السلام که در سال 1397 در روستای دماب اجرا شده است.

شهادت حضرت عباس علیه السلام - 1397

مراسم شهادت حضرت عباس علیه السلام که در سال 1397 در روستای دماب اجرا شده است.

شهادت حضرت قاسم علیه السلام - 1402

مراسم شهادت حضرت قاسم علیه السلام که در سال 1402 در روستای دماب اجرا شده است.

شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام - 1402

مراسم شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام که در سال 1402 در روستای دماب اجرا شده است.

شهادت حر بن یزید ریاحی علیه السلام - 1402

مراسم شهادت حر بن یزید ریاحی علیه السلام که در سال 1402 در روستای دماب اجرا شده است.

حسینیه دماب