بازدید مسولین خوانسار از حسینیه - 1402

بازدید مسولین خوانسار از حسینیه

مراسم زیارت اربعین - 1402

مراسم زیارت اربعین که هر ساله روز اربعین راس ساعت 10 صبح روی تخت حسینیه قودجان توسط استاد خاتمی برگزار میشود

پشت صحنه