نشست تخصصی پیرامون نغمه و آواها در تعزیه - 1400

نشست  تخصصی پیرامون نغمه و آواهایی که در تعزیه موجود است

روانخوانی نسخه های مخالف تعزیه طفلان مسلم علیه السلام - 1401

آموزش روانخوانی نسخه های مخالف تعزیه طفلان مسلم علیه السلام

روانخوانی نسخه های مخالف تعزیه حضرت قاسم علیه لسلام - 1401

آموزش روانخوانی نسخه های مخالف تعزیه حضرت قاسم علیه السلام 

روانخوانی نسخه های مخالف در تعزیه امام حسن علیه السلام - 1401

آموزش روانخوانی نسخه های مخالف در تعزیه امام حسن علیه السلام 

روانخوانی نسخه های مخالف تعزیه حضرت عباس علیه السلام - 1401

روانخوانی نسخه های مخالف تعزیه حضرت عباس علیه السلام

آموزش