روانخوانی نسخه امام حسین  در مجلس حضرت عباس علیه السلام - 1403

روانخوانی نسخه امام حسین  در مجلس حضرت عباس علیه السلام

برنامه عروسکی آشنایی کودک و خردسال با تعزیه - 1401

برنامه ی عروسکی ویژه ی کودک و خردسالان جهت آشنایی و تشویق آنان در خصوص تعزیه

روانخوانی نسخه های مخالف تعزیه حضرت زهراسلام الله علیها - 1401

آموزش روانخوانی نسخه های مخالف تعزیه حضرت زهراسلام الله علیها

روانخوانی نسخه های مخالف تعزیه امام حسین علیه السلام - 1401

آموزش روانخوانی نسخه های مخالف تعزیه امام حسین علیه السلام

روانخوانی نسخه های مخالف تعزیه حضرت علی اکبر علیه السلام - 1401

آموزش روانخوانی نسخه های مخلف تعزیه حضرت علی اکبر علیه السلام سال 1400

آموزش